Logo video van Sint
cart icon
0
€ 0,00
Excl. verzend
Logo video van Sint

Privacy Policy

1.1 In dit privacy reglement hebben begrippen met een hoofdletter dezelfde betekenis als in de algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk anders is bepaald.

1.2 De Pakjesfabriek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar Site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.3 De Pakjesfabriek gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal De Pakjesfabriek deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

1.4 De Pakjesfabriek zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in de navolgende gevallen:
(i) indien de desbetreffende derden zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling;
(ii) indien De Pakjesfabriek daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is en/of De Pakjesfabriek daartoe genoodzaakt is als gevolg van een (gerechtelijke) procedure;
(iii) ingeval één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat De Pakjesfabriek fuseert met een derde partij.

1.5 De Pakjesfabriek gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
(a) Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden;
(b) Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de Site en over speciale aanbiedingen en nieuwe acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar [e-mailadres]. Een mogelijkheid om u af te melden is tevens in elk afzonderlijk bericht dat door De Pakjesfabriek aan u wordt gestuurd opgenomen.

1.6 Gegevens over het gebruik van onze Site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze Site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

1.7 De Pakjesfabriek maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Pakjesfabriek gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens de bestelling geen cookies ontvangt.

1.8 Dit privacy reglement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van verwijzingen (zogeheten 'links') met de Site zijn verbonden. Door het aanklikken c.q. volgen van de verwijzingen, wordt de Site verlaten. De Pakjesfabriek heeft geen zeggenschap over de inhoud van internetsites van derden en is niet op de hoogte van de aldaar geldende privacyregels. Het is verstandig om bij gegevensverstrekking op internetsites van derden eerst het daar geldende privacybeleid door te nemen. De Pakjesfabriek accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

1.9 Dit privacy reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Site en/of (aan klanten) via berichtgeving per e-mail.

1.10 Mocht u nog vragen hebben over dit privacy reglement dan kunt u een e-mail sturen aan info@videovansint.nl. Onze Klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

 

Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruik is acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden
Door de website www.videovansint.nl (hierna: 'Site') te bezoeken en/of gebruik te maken van de Site, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Informatie en beperking van aansprakelijkheid
Deze Site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De Pakjesfabriek zal zich inspannen om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden op de Site, maar geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. De informatie op de Site is slechts een bron van algemene informatie en dient bijvoorbeeld niet als een advies. De Pakjesfabriek is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie op de site. De Pakjesfabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de informatie.

De Pakjesfabriek geeft geen enkele garantie voor het juist functioneren van de Site. De Pakjesfabriek is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van uw toegang of gebruik of onmogelijkheid van toegang of gebruik van de Site of uw afhankelijkheid van informatie op de site, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Pakjesfabriek. Het gebruik van (informatie op) de Site geschiedt volledig voor risico van de gebruiker. De Pakjesfabriek is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het directe en/of indirecte gevolg is van het gebruik van elektronische middelen waarvan bij communicatie gebruik wordt gemaakt en/of via welke middelen communicatie plaatsvindt, zoals, maar niet beperkt tot, schade die het gevolg is van virussen, storingen en/of vertragingen van elektronische communicatie, interceptie en/of manipulatie en elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die gebruikt worden voor de elektronische communicatie.

De Site kan links naar websites van derden bevatten. De Pakjesfabriek is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link bevatten naar de Site en websites waarnaar de Site een link bevat. Het privacy reglement op de Site is niet van toepassing op enige andere website dan de Site.

Gebruik en intellectuele eigendomsrechten
De Site en de informatie op de Site (de daarop voorkomende materialen daarin begrepen) zijn beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

De Pakjesfabriek verleent u uitsluitend toestemming om (de informatie op) de Site te lezen, te zien, te beluisteren en kopieën daarvan te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het printen of opslaan daarvan. Het creëren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de Site en een externe website is toegestaan, mits dit in overstemming is met algemene fatsoensnormen, het recht, de openbare orde en/of de goede zeden. De Pakjesfabriek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te allen tijde maatregelen te nemen tegen het linken naar de Site indien De Pakjesfabriek van mening is dat de betreffende link de reputatie van De Pakjesfabriek op de Site schaadt of anderszins nadeel toebrengt aan De Pakjesfabriek en/of de Site. U stemt ermee in dat u op eerste verzoek van De Pakjesfabriek een link naar de Site per direct zult verwijderen.

De Site dient normaal gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de Site zo te gebruiken dat hiermee (i) het gebruik van andere internetgebruikers wordt gehinderd of (ii) het functioneren van de Site kan worden belemmerd of beschadigd of (iii) de informatie op de Site of onderliggende software kan worden aangetast. Het is verboden om materiaal te (doen) plaatsen op de Site welke naar het oordeel van De Pakjesfabriek als wederrechtelijk, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of op andere manier als illegaal beschouwd kan worden. Indien de Site wordt bezocht van buiten Nederland, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale regelgeving.

In het geval u gevraagd of ongevraagd ideeën en/of materialen, zoals teksten, composities, geluids- of beeldopnamen, informatie of andersoortige communicatie plaatst op de Site of per e-mail of anderszins naar De Pakjesfabriek verzendt, dan is De Pakjesfabriek gerechtigd om deze ideeën en materialen zonder enig voorbehoud en kosteloos te gebruiken en/of commercieel te exploiteren en u zult gehouden zijn om alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot deze ideeën en materialen, thans reeds of in de toekomst bestaand, zoals het recht om deze ideeën en materialen op welke wijze en in welke vorm en waar dan ook ter wereld en met welk doel dan ook openbaar te maken en te reproduceren, volledig kosteloos aan De Pakjesfabriek over te dragen. De Pakjesfabriek zal niet gehouden zijn om enige vertrouwelijkheid in acht te nemen in verband met bedoelde ideeën en materialen. U vrijwaart De Pakjesfabriek van en zult De Pakjesfabriek schadeloos dienen te stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden jegens De Pakjesfabriek verband houdende met het gebruik en/of de exploitatie van deze ideeën en materialen door of vanwege De Pakjesfabriek in het geval dit gebruik of deze exploitatie een inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden, dan wel anderszins in strijd is met de wet.

Als u één van de gebruiksvoorwaarden als hierin opgenomen schendt, behoudt De Pakjesfabriek zich het recht voor om uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk in te trekken, met uitdrukkelijk voorbehoud van haar overige rechten.

Persoonsgegevens
Alle gegevens in verband met uw persoon, die u via de site verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de privacy reglement op de Site.

Nietigheid
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet geldig is, dan tast zulks de geldigheid van deverige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruiksvoorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.